Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;
2) Konsument – zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
3) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego Luzizi;
5) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem Luzizi.pl, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6) towar – produkty prezentowane w Sklepie;
7) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Luzizi a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu;
8) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10) zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem
Luzizi.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy Luzizi, działający pod adresem Luzizi.pl, prowadzony jest przez Elżbieta
Szefer prow. dział. gosp. jako Elżbieta Szefer, ul. Zakopiańska 101, 32-031 Mogilany, NIP:
6791113228 , REGON: 387604287. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Sklepu.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
technicznych: Komputer obsługujący przeglądarkę z apletem java i flash

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać
dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Luzizi zastrzega sobie możliwość ograniczenia
świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek
18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Luzizi.pl oraz pobrać
go i sporządzić jego wydruk.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć
zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie
formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem
rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe. Luzizi może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze
Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w
szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Luzizi za zachowania niezgodne z
obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub
godzące w dobre imię Luzizi.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Luzizi
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Luzizi,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę
internetową Luzizi.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego
złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz
wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami
oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego
Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz
wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi
oświadczenie woli zawarcia z Luzizi Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu
informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z
Regulaminem. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży o treści zgodnej z Regulaminem zawierana jest w języku polskim.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz ogólnych warunków
(Regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów
bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.
V. Dostawa
1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod
adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W uzasadnionych
przypadkach możliwa jest dostawa poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej – wówczas koszty
wysyłki są ustalane indywidualnie (prosimy o kontakt mailowy).
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówień.
Koszty dostawy wynoszą:
- 14 zł – paczkomat INPOST;
- 16 zł – kurier INPOST.
W każdym przypadku wymagana jest przedpłata na konto (brak możliwości zamówienia „za
pobraniem”).

3. Termin realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 7-10 dni roboczych od złożenia
zamówienia. W zależności od wyboru personalizacji. 
VI. Ceny i metody płatności
1. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie
zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter
informacyjny.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Luzizi są cenami wyrażonymi w złotych
polskich (PLN) i są zwolnione z podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
- przelewem tradycyjnym;
- przelewem elektronicznym
Operatorem płatności jest Autopay S.A.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może zostać złożone pisemnie (na adres: Luzizi, Elzbieta Szefer, ul. Zakopiańska 101,
32-031 Mogilany) lub mailowo (kontakt@luzizi.pl). Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępnyjest na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza,
jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie
przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w
posiadanie pierwszego z Produktów;
- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca zobowiązuje zwrócić środki pieniężne na podany
numer konta, w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Elżbieta Szefer, ul. Zakopiańska
101, 32-031 Mogilany.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Luzizi jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu
art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie
Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Reklamacje może zgłaszać pisemnie (Luzizi, Elzbieta Szefer, ul. Zakopiańska 101, 32-031
Mogilany) lub mailowo (luzizi@kontakt.pl).
3. Luzizi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Luzizi podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w
takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w
rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Luzizi o wszelkich nieprawidłowościach
lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie (na
adres: Luzizi, Elzbieta Szefer, ul. Zakopiańska 101, 32-031 Mogilany) lub mailowo
(luzizi@kontakt.pl).
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Luzizi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości
polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument
może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów
powstałych pomiędzy Luzizi a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Luzizi a Klientem, który nie jest
Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Luzizi.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl